Obec Domaníky

Začaté správne konania

Číslo konania: SK 9696/2019/26

Dátum zverejnenia informácie: 29.3.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 2 ks smrek obyčajný, ktorý rastie na pozemku parc. č. 214/1 registra C KN v k.ú. Horné Rykynčice, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.